1_b.png

Váš talent znamená úspech

17.06.-Váš-talent-znamená-úspech_AP_ZVOLEN-(FB-cover).jpg

 

Motivačné podujatie pre ľudí, ktorí uvažujú o podnikaní a potrebujú si zhodnotiť svoje doterajšie skúsenosti, uvedomiť si svoje schopnosti a vnímať svoj talent. Spoznajte sami seba, získajte informácie a inšpirácie, aby sa s podnikaním spájala aj vaša sebarealizácia.

DOZVIETE SA

  • ako si uvedomiť vlastný talent a aká je jeho rola v podnikaní

  • ako sa pozerať na svoj zámer cez optiku toho, čo je pre vás dôležité a akým spôsobom to zistiť

  • ako spojiť talent s vnútornou motiváciou a prečo je v podnikaní nevyhnutná

  • ako dosiahnuť úspech budovaním sebadôvery

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Jana Vaculčiaková – rada inšpiruje, prináša nové podnety a informácie, rozširuje pohľad na aktuálnu realitu, vedie zážitkové semináre, povzbudzuje k novým bezpečným krokom, nachádza silné stránky osobnosti, na ktorých je možné stavať zaujímavý podnikateľský príbeh. Vedie občianske združenie Súlad.

KEDY

17.06.2019

15:30 - 17:30 hod.

KDE

SÚLAD, občianske združenie

P. Jilemnického 10

960 01 Zvolen

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 16.6.2019 do 12.00 hod.
 


Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

- účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.