1_b.png

Úvod do vizuálneho myslenia

19_8 Úvod do vizuálneho myslenia AP+RP_ba+reg (FB-cover).jpg

 

Koľko si toho pamätáte z vašej poslednej porady, pracovného stretnutia či prednášky? Poďte objaviť svet vizuálneho myslenia. Všetci myslíme vizuálne – niektorí viac, niektorí menej. Aktívnym a vedomým používaním vizuálneho myslenia zlepšujeme svoju schopnosť komunikovať s ostatnými a vytvárame perfektné podhubie pre lepšie zapamätanie si informácií.

DOZVIETE SA

  • prvé kroky k efektívnemu pracovnému a obchodnému stretnutiu - grafická facilitácia
  • pochopenie, ako funguje ľudský mozog a prečo je dôležité myšlienky vizualizovať
  • objavíte svoju schopnosť kresliť – cieľom workshopu je zbaviť sa strachu a zistiť, že kreslenie je ľahšie, ako sa zdá
  • prvé kresby, ktoré viete priamo použiť pri komunikácii v tíme či s klientom
  • vytvoríte si vlastný obrázkovník – slovník obrázkov, ktoré viete priamo aplikovať
  • tipy a triky pre rýchle kreslenie a použite farieb

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Juraj Víg – vyštudoval grafický dizajn a marketingovú komunikáciu a počas jeho štúdia sa aktívne venoval práci so skupinami (facilitácia) a neformálnemu vzdelávaniu. Je lektorom v organizácii Otvorená Hra (www.otvorenahra.sk), ktorej hlavným cieľom je prostredníctvom hravých tréningov komunikačných schopností zvyšovať angažovanosť a lojálnosť zamestnancov.

 

KEDY

19.8.2021

9:00 – 12:00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 16.8.2021 do 14:00 hod.

KONTAKTY ap.tt@npc.sk alebo +421 948 046 357

Účasť je bezplatná.


Odborný seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870 

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené