1_b.png

Úvod do CNC frézovania

2.png

 

Ak máte záujem dozvedieť sa niečo o práci na CNC fréze a zároveň si chcete vytvoriť niečo originálne pre seba, alebo svojich blízkych, zarezervujte si svoje miesto! Začneme teóriou a princípom fungovania CNC frézy. Povieme si široké možnosti využitia tohto stroja, aké typy materiálov vieme na ňom opracovať a aký je potrebný softvér pre jeho ovládanie. Taktiež si prejdeme rezné nástroje, nastavenia a spôsoby obrábania.

Po úvode prejdeme na praktickú časť Základy práce s CNC frézou.

KEDY?

Podujatie sa uskutoční v utorok 18. augusta 2020 v čase od 16:30 do 17:30 hod.

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency, Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- kreativitu a dobrú náladu :)

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA

Ak máte záujem iba o teoretickú časť „Úvod do CNC frézovania“, prihlasujte sa na https://www.npc.sk/sk/events/uvod-do-cnc-frezovania/

Ak absolvujete „Úvod do CNC frézovania“, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť https://www.npc.sk/sk/events/zaklady-prace-s-cnc-frezou/.

Absolvovať samostatne iba druhú časť – Základy práce s CNC frézou – nie je možné. 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Podujatie, ako jednorazová ad hoc forma skupinového poradenstva „Špeciálne workshopy“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené