1_b.png

Úspešná jazykovka rovná sa úspešný biznis

28.05.-Úspešná-jazykovka-rovná-sa-úspešný-biznis_RP_TRNAVA-(FB-cover).jpg

 

Učiť cudzí jazyk kvalitne aj zaujímavo nie je vôbec jednoduché, rovnako ako mať v tomto smere úspešný biznis. My vás preto tiež niečo naučíme! Efektívne riadiť kvalitu vzdelávania, dbať na profesionálny a osobnostný rast lektorov a vytvárať tvorivú atmosféru na kurzoch.

ČO SA DOZVIETE

  • trvalo udržateľný rozvoj jazykovej školy
  • komunikačné zručnosti lektorov
  • úspešné tímy na jazykovej škole
  • prerozdelenie zodpovednosti
  • činnosť a vízia Asociácie jazykových škôl

VAŠA LEKTORKA

Jana Chynoradská, PaedDr., - odborná konzultantka, projektová manažérka a riaditeľka v HARMONY ACADEMY, pôsobí v oblasti súkromného jazykového vzdelávania a ďalšieho vzdelávania dospelých, od marca 2017 je tiež Predsedníčkou Asociácie jazykových škôl SR.

KEDY

28.05.2019

09:00 - 11:00 hod.

KDE

HARMONY ACADEMY s.r.o.

Halenárska 412/7

917 01 Trnava

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 23.05.2019 do 24.00 hod

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Networking (podpora sieťovania), ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené