1_b.png

Úspech závisí len od vás

20.06.-Uspech-zavisi-len-od-vas_RP_BB-(FB-cover).jpg

 

Stať sa naozaj úspešným v podnikaní je vlastne alchýmia. Legislatíva, kapitál, know-how, marketing, IT, obchodní partneri sú nevyhnutnými súčasťami úspechu, ale nie jeho garanciou. Skutočné, rozhodujúce zdroje úspešného podnikania sú skryté vo vás. Naučte sa preto alchýmii úspechu definovaním seba samého!

ČO SA DOZVIETE

  • prečo ak majú dvaja rovnaké podmienky, výsledok nemusí byť ten istý

  • čo je tá alchýmia, ktorá spôsobí diametrálne odlišné výsledky a kde ju získam

  • ktoré vnútorné zdroje podnikateľa sú práve tie, ktoré rozhodujú o jeho úspešnosti

  • ako tieto zdroje aktivovať a ako s nimi pracovať

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Angela Stančíková - prepája dobrovoľníctvo a mladých ľudí s podnikateľskou činnosťou, koučuje, vedie workshopy, prednáša, organizuje stretnutia. V podnikaní prešla všetkými fázami od naivných začiatkov až po rozmach a úspech, nevyhla sa ani stagnácii a recesii, no našla spôsob ako ich znovu využiť pre rast.

KEDY

20.06.2019

09:00 - 13:00 hod.

KDE

Podnikateľský inkubátor

Rudohorská 33

974 01 Banská Bystrica

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 12.06.2019 do 14.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.