1_b.png

Úskalia podnikania v cestovnom ruchu

11.04.-Úskalia-podnikania-v-cestovnom-ruchu_PREŠOV-(FB-cover).jpg

 

Ako zvládať podnikanie a aké sú možnosti efektívneho rozvoja spoločnosti pôsobiacej v cestovnom ruchu? Je napredovanie vašej firmy nasmerované správnym smerom? Príďte sa poradiť na náš odborný seminár!

ČO SA DOZVIETE?

  • aké sú aktuálne trendy v cestovnom ruchu
  • ako identifikovať nedostatky v podnikaní v cestovnom ruchu
  • ako implementovať inovatívne prvky do podnikania
  • ako vytvárať pozitívny imidž a konkurenčné výhody spoločnosti
  • ako rozpoznať vhodné nástroje na efektívne riadenie podnikania

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

PhDr. Daniela Matušíková, PhD. - je aktuálne pedagogičkou pôsobiacou na univerzitnej pôde, no pôsobila v mnohých zariadeniach cestovného ruchu, kde nadobudla praktické skúsenosti. V rámci pedagogickej praxe je aktívnou publikačnou prispievateľkou a participantkou na výskumných ako aj vzdelávacích projektoch, zúčastňovala sa mnohých stáží a prednášala na univerzitách v Belgicku, Anglicku, Turecku, Portugalsku, Rumunsku a ďalších.

KEDY?

11.4.2019

9:00 - 13:00 hod.

KDE?

Národné podnikateľské centrum NPC Prešov

budova UniCentra

Kúpeľná 6, 2.posch.

080 01 Prešov

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 9.4.2019 do 15.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci pod aktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.