1_b.png

Úprava fotografií v Adobe Lightroom

18_8 Úprava fotografií v Adobe Lightroom CP ZA (FB-cover).jpg

 

Vhodnou úpravou dokážete vaše fotky zmeniť na nepoznanie a k lepšiemu. Naučte sa upravovať svoje fotografie tak, aby vyzerali presne podľa vašich predstáv, a to pomocou počítačového programu alebo mobilnej aplikácie Adobe Lightroom.

ČO SA DOZVIETE

  • import fotiek v module Library
  • úprava fotiek v module Develop - tiltshift efekt, odstránenie šumu, selektívna úprava farebnej teploty, užitočné funkcie, retuš, tvorba vlastných presetov, používanie predpripravených presetov, správny export fotky so zachovaním vysokej kvality
  • úprava fotiek v mobilnej verzii Adobe Lightroom, používanie presetov z desktopovej verzie Adobe Lightroom a porovnanie s počítačovou verziou

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

  • notebook s numerickou klávesnicou a myškou, nabíjačku
  • nainštalovaný program Adobe Lightroom Classic
  • nainštalovaná aplikácia v mobile - bezplatne cez Google Play
  • stiahnite si Adobe Lightroom na 7 dní zadarmo
  • kreativitu a dobrú náladu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Dominika Čierna – profesionálna fotografka a kameramanka, ktorá prostredníctvom fotoaparátu vníma svet inak, miluje zachytávať momenty a emócie, a svoj workflow stavia predovšetkým na grafických programoch od spoločnosti Adobe – Lightroom, Photoshop, Premiere Pro

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Predstavíme si program Adobe Lightroom Classic a aj mobilnú verziu Adobe Lightroom. Zoznámime sa s prostredím a ukážeme si základné rozdelenie pracovného prostredia. V module Library si naimportujeme fotky a v module Develop sa budeme venovať ich úpravám. Naučíme vás ako najrýchlejšie a najjednoduchšie upraviť fotky, ako využiť presety, ako si vytvoriť vlastné presety, ako kopírovať úpravy na ďalšie fotografie a možnosti ako na to, aby úprava vašich fotiek nebola zdĺhavá a vaša práca bola čo najrýchlejšia a najefektívnejšia. Na záver si ukážeme ako je kompatibilne prepojená aplikácia Adobe Lightroom vo vašom mobile, a ako si tie isté fotky viete jednoducho a rýchlo upraviť vo svojom smartfóne na základe nástrojov, ktoré ste sa naučili využívať v počítačovej verzii.

ČO JE PROGRAM  ADOBE LIGHTROOM A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Adobe Lightroom Classic je softvér na úpravu digitálnych fotografií. Je určený hlavne pre potreby profesionálnych fotografov.

KEDY

18.8.2021

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online – MS Teams

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich poslať poštou: NPC Žilina - Slovak Business Agency, Sládkovičova 169/14, P.O.BOX B -127, 010 01 Žilina.
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP), ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_za@npc.sk

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ukončenie registrácie: 12.8.2021 do 16:00, alebo do zaplnenia kapacít

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené