1_b.png

Upcyklácia: Podnikajte ekonomicky, ekologicky a kreatívne I.

23.6. Upcyklácia Podnikajte ekonomicky, ekologicky a kreatívne I_cover.jpg

 

Chystáte sa začať podnikať s nízkym rozpočtom, zodpovedne k životnému prostrediu a dokonca aj kreatívne? Práve pre vás sme pripravili toto odborné podujatie, kde sa dozviete možnosti využitia odpadu v širokom spektre priemyselných odvetví, ako aj v oblasti udržateľného dizajnu. Objasníme vám základné pojmy a princípy recyklácie, upcyklácie, predstavíme vám výrobcov zameriavajúcich sa na tvorbu z odpadu ale hlavne, ukážeme vám ako začať.

ČO SA DOZVIETE

  • predstavenie upcyklácie a jej aplikovanie do praxe
  • skládkovanie, súčasný stav tvorby odpadu a jeho možnosti spracovania
  • ukážky recyklačných a upcyklačných projektov od nás aj zo zahraničia zamerané na všetky základné kategórie odpadu

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Mgr. Igor Hanečák – od roku 2016 sa venuje občianskemu aktivizmu, ktorý sa v spojení s umením postupne pretavil v kreatívne aktivity zamerané na spracovanie odpadu a udržateľnosť. Znamená to tvorbu návrhov na výrobky z odpadových materiálov, realizáciu umeleckých objektov z odpadu a predovšetkým tvorbu workshopov a prednášok zameraných na udržateľnosť v oblasti odpadového hospodárstva, upcyklácie, recyklácie a pod.

KEDY

23.06.2022

16:00 - 19:00 hod.

KDE

ONLINE

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 20.06.2022 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap.po@npc.sk alebo +421 948 061142

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené