1_b.png

Tvoríme so značkou Jánoši Sant

2.png

 

Príďte k nám tvoriť pod vedením skúseného lektora a umelca Jána Jánošiho! Tento krát k nám príde, aby vás naučil ako si vyrobiť krásny drevený náramok z dyhy. Tak neváhaj a príď na náš workshop venovaný remeselnej výrobe.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?

Ako prvý proces si ukážeme lepenie a ohýbanie dyhy, následne sa krok po kroku naučíme opracovať materiál k požadovanému tvaru a dizajnu. Naše rozpracované návrhy, necháme chvíľu odpočívať. Po vytvrdnutí lepidla prejdeme ku finálnemu opracovaniu a úprave našich produktov. Večer ukončíme testovaním, pričom každý účastník si svoj zhotovený model môže zobrať domov.

KEDY?

Workshop sa uskutoční vo štvrtok 3. septembra 2020 v čase od 17:30 do 21:30 hod.

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- kreativitu a dobrú náladu :)

- pracovné oblečenie

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť „Spoznaj tvorbu Jána Jánošiho“, prihlasujte sa na https://www.npc.sk/sk/events/spoznaj-tvorbu-jana-janosiho/

Ak absolvujete „Spoznaj tvorbu Jána Jánošiho“ môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť -  Tvoríme so značkou Jánoši Sant - https://www.npc.sk/sk/events/tvorime-s-janosi-sant/.

Absolvovať samostatne iba druhú časť – Tvoríme s Jánoši Sant – nie je možné.  

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené