1_b.png

Tvorba plošných spojov v programe EAGLE

cover_17.1.-Tvorba-plošných-spojov-v-programe-EAGL.jpg

 

Naučte sa vytvárať plošné spoje a elektrické schémy! Na podujatí sa dozviete všetko potrebné k tvorbe  dosky plošného spoja (DPS). Dozviete sa, postup od tvorby elektrickej schémy, výberu vhodných súčiastok až po návrh plošného spoja. Podujatie je určené pre nadšených začiatočníkov, ale aj mierne pokročilých.

ČO SA DOZVIETE ?

  • ako pracovať s programom EAGLE  
  • vysvetlenie funkcií v programe EAGLE
  • využitie funkcie Autoroute
  • vytvorenie schematického zapojenia  
  • vytvorenie dosky plošného spoja (DPS)
  • praktické ukážky realizácií

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ:

KTO JE VÁŠ LEKTOR ?                   

Patrik Mlynár  – Elektronike sa venuje už 10 rokov. Zaoberá sa vývojom elektrických zariadení, tvorbou vlastných schém, plošných spojov, 3D modelovaním a 3D tlačou, ako aj realizáciou vlastných dizajnov. Momentálne pracuje ako odborný technický asistent pre projekt Creative Point v regiónoch v rámci NPC Košice.

AKO BUDE PREBIEHAŤ PODUJATIE?

V úvode sa oboznámime s prostredím programu Eagle, vysvetlíme si základné nastavenia a funkcie programu. Následne, si povieme o vhodnom výbere súčiastok, správnom prepájaní komponentov a ich rozložení na DPS. Uvidíte praktickú ukážku využitia funkcie Autoroute s vysvetlením, ako prebieha manuálne routovanie. V závere sa naučíte ako prebieha proces kontroly a exportovanie.

ČO JE PROGRAM  EAGLE A NA ČO SA VYUŽÍVA: Je to voľne dostupný program vhodný pre tvorbu elektrických schém a dosiek plošných spojov.

KEDY

17.1.2023

17:00 - 20:00 hod.

KDE

Online – MS Teams

Ukončenie registrácie:
13.1.2023 do 12:00, alebo do naplnenia kapacít.

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené