1_b.png

Tvorba loga v Adobe Illustrator

23.8.-Tvorba-loga-v-Adobe-Illustrator_cover.jpg

 

Naučte sa vytvoriť logo! Lektor vás prevedie pracovným prostredím programu, dôležitými nástrojmi a tvorbou loga od prvotného nápadu, až po výslednú realizáciu. Praktické podujatie nadväzuje na teoretické poznatky o tvorbe loga z podujatia „Ako navrhnúť logo“.

ČO SA DOZVIETE

 • ako navrhovať logá
 • základy práce s tvarmi
 • zarovnávanie objektov a použitie vodítok
 • úprava ciest a práca s nástrojom pero 
 • tvorba výberov a zmena veľkostí objektov
 • práca s farbou a farebnými vzorkovníkmi
 • práca s textom a úpravy textu
 • pokročilé úpravy tvarov – použitie nástrojov Pathfinder a Shapebuilder
 • postup pri tvorbe variácií loga
 • export loga do požadovaných formátov

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • vlastný notebook s myškou
 • nainštalovaný grafický program Adobe Illustrator CC, prípadne staršiu verziu CS6. Aktuálnu trial verziu nájdete tu: https://www.adobe.com/sk/products/illustrator.html
 • pracovné súbory od lektora (odošleme e-mailom)

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Ľubomír Cmorej - je grafik telom aj dušou s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti dizajnu, tlačovej reklamy a vzdelávania. Je absolventom PU v Prešove v odbore učiteľstvo výtvarného umenia. Po skončení štúdia pôsobil v reklamných agentúrach a ako grafik na voľnej nohe. Posledné roky sa venuje hlavne pedagogickej a lektorskej činnosti. Prakticky sa venuje hlavne programom spoločnosti Adobe, 2D a 3D grafike a digitálnej fotografii.

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Na workshope si vyskúšate proces od konceptu až po realizáciu. Úvod bude venovaný predstaveniu pracovného prostredia,  základným nástrojom programu a tvorbe nápadu. Postupne sa naučíte, ako nápad rozvinúť, pracovať s tvarmi a krivkami, upravovať farebnosť, písmo a vytvoriť tak plnohodnotný výstup. V závere si povieme o tvorbe variácií loga, aké sú najčastejšie požadované výstupy pri logách a aj o tom, ako aplikovať logo na vizitku alebo reklamné predmety.    

 

ČO JE ADOBE ILLUSTRATOR A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Adobe Illustrator je celosvetovo známy a oceňovaný program na kreatívnu prácu a tvorbu vektorovej grafiky. Osvedčené nástroje pomáhajú kreatívcom a dizajnérom vytvárať jedinečné grafické výstupy a nezameniteľný štýl ovplyvnený možnosťami práce s vektormi. Použitie je široké od tvorby Ilustrácií, dizajnu loga, práce s textom, tvorbu reklamnej a obalovej grafiky, až po tvorbu podkladov pre rezací ploter, laser či vyšívanie.

KEDY

23.8. 2022 17:00 - 20:00 hod

KDE

Online – MS Teams

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

 

PRIHLÁSENIE:
Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

 

Žiadateľ má možnosť vybrať si z týchto alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 1. listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom) najneskôr deň pred podujatím:
 • poštou na adresu (1.trieda, nedoporučene): Slovak Business Agency, Krivá 21, 04001 Košice
 • osobne na adresu: Slovak Business Agency, Krivá 21, 04001 Košice. Otváracie hodiny nájdete tu.
 1. elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_ke@npc.sk
   

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.


Ukončenie registrácie:
19.8.2022 do 12:00 alebo do naplnenia kapacít.

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Podujatie, ako jednorazová ad hoc forma skupinového poradenstva „Špeciálne workshopy“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk  v sekcii Služby/Workshopy a semináre.