1_b.png

Trendy na Instagrame I.

27.1.-Trendy-na-Instagrame-I_cover.jpg

 

Budúci podnikatelia, aj v roku 2022 prinášame každý štvrtok online podujatia, ktoré vás pripravia na svet podnikania. Pokračujeme na tému Instagramu a jeho dôležitosti pri predaji. Dosah a množstvo používateľov robia z Instagramu ideálny marketingový nástroj a my si povieme ako ho dobre nastaviť. Po teoretickej prednáške získate možnosť absolvovať aj praktické pokračovanie.

ČO SA DOZVIETE

  •  Instagram prehľad 
  •  Instagram založenie účtu
  •  Instagram vlastnosti a funkcie
  •  Rozdiely v komunikácii B2B a B2C

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Marek Petrovič Profesionál s praxou z rôznych oblasti marketingu, počas ktorej si prešiel dlhou cestou až po vlastnú firmu. Za jeho odbornosťou stoja skúsenosti, ktoré nabral ako marketingový špecialista vo Volis International kde spoznal Google Ads PPC kampane. Riadil výkonnostné kampane v 7 krajinách, ale aj vo firme ui42 digital kde končil na pozícií social media project manager a CMO.

KEDY?

27.1.2022

16:00 – 19:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 21.1.2022 do 12:00 hod.

KONTAKTY: ap.nr@npc.sk

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov

Seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.


Ak máte trvalý pobyt v Bratislavskom kraji, registrujte sa tu. 
Prihlasovanie na podujatie je už ukončené