1_b.png

Tipy a triky ako predávať

20.5.2019_Tipy a triky ako predávať(FB cover).jpg

 

Mať dobrý vzťah so zákazníkom je cieľom každého predávajúceho. Naučte sa zamerať na správnu cieľovú skupinu, rozpoznávať signály záujmu a nezáujmu vašich zákazníkov. Ako dospieť k dohode a kompromisu na stretnutiach? Lektor vám prezradí, čo je potrebné pri verbálnej a neverbálnej komunikácii so zákazníkmi, ako zvládať námietky a správne realizovať predaj produktov a služieb.

ČO SA DOZVIETE?

  • aké sú techniky predaja v priamom kontakte
  • ako správne chápať potreby svojich zákazníkov
  • rozhodovanie človeka - tajomstvá psychológie
  • čo je nevyhnutné pri stretnutí s kľúčovým zákazníkom

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Michal Hamar – kouč, lektor, tréner, konzultant a špecialista rozvoja s viac ako 10-ročnou skúsenosťou v korporátnych spoločnostiach, absolvoval množstvo rozvojových tréningov, je absolventom MBA a certifikovaným analytikom medzinárodne uznávaného nástroja na osobnostné testovanie manažérov a ich tímov.

KEDY?

20.5.2019, 17:00 – 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

KONTAKTY: rp@npc.sk

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 20.5.2019 do 12:00

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný

Podrobnejšie informácie sa dozviete v Implementačnom manuáli TU


Seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
  • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
  • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
  • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
  • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené