1_b.png

Time manažment a využívanie času v podnikaní

14_06_-AP+RP_Time-manažment-a-zvládnutie-stresu-v-podnikaní_cover.jpg

 

Time manažment je vedomé plánovanie a využitie nášho času tak, aby sme boli schopní efektívnejšie pracovať na našich úlohách a byť produktívnejší v našom biznise. Vedieť efektívne využiť svoj čas je nie len užitočné ale často vyžadované, schopnosť stanoviť ciele, určiť priority úloh a delegovať ich, dodržiavať rôzne termíny a harmonogram. To všetko sa dozviete na našom workshope.

ČO SA DOZVIETE

  • dosahovanie osobných aj biznis cieľov
  • eliminovanie stresu ktorého zdrojom je nedostatok času
  • techniky time manažmentu
  • delegovanie/outsourcing

KTO JE VÁŠ LEKTOR

doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. - vysokoškolský pedagóg, vedúci katedry. Malého a stredného podnikania. Zaoberá sa oblastiam manažmentu, systému riadenia ľudských zdrojov, kariérne poradenstvo. Taktiež má množstvo skúseností s realizáciou vzdelávacích programov na Slovensku ako aj v zahraničí.

KEDY?

14.6.2022

09:00 – 12:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 8.6.2022 do 23:59 hod.

KONTAKTY: ap.tt@npc.sk

Účasť je bezplatná.


Workshop, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov

Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené