1_b.png

Time managment pri začiatkoch podnikania

06.11_Time managment pri začiatkoch podnikania, AP, PO (FB cover).png

 

Ste na začiatku podnikania a zdá sa vám, že deň je prikrátky na všetky vaše povinnosti? Objavte silu „time managmentu“ a naučte sa určiť si priority, stanoviť ciele, ktoré prinesú čas a poriadok do vášho podnikania.

DOZVIETE SA

  • efektívne plánovanie individuálnych aktivít
  • identifikovanie potrieb a očakávaní
  • rozlišovanie medzi „žrútmi času“ a dôležitými úlohami
  • reálne stanovenie „SMART“ cieľov a monitorovanie ich plnenia
  • identifikácia vlastného time managment štýlu

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Ing. Mária Imrichová – svoje dlhoročné skúsenosti, ako manažér v korporátnych spoločnostiach, posúva ďalej a venuje sa zlepšovaniu komunikačných a manažérskych zručností. Podnikateľom pomáha objaviť vhodnú stratégiu pre riadenie ich firmy, naplánovať jednotlivé kroky, na ktoré by sa mali zamerať, a tiež nájsť nové riešenia.

KEDY

6.11.2019

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum v Prešove

Budova UniCentrum (2.poschodie)

Kúpeľná 6

080 01 Prešov

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 05.11.2019 do 12.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.