1_b.png

Syndróm vyhorenia – zistite, či sa netýka aj vás

14_11_Syndróm-vyhorenia-–-zistite,-či-sa-netýka-aj-vás,-RP-BA-(FB-cover).jpg

 

V dobe, ktorá nás núti ísť až za hranice svojich síl, nie je vyhorenie zriedkavým javom. A vtedy sa bez pomoci odborníkov nezaobídete. Máte v tomto smere o sebe pochybnosti? Príďte zistiť či sa to netýka ja vás.

ČO SA DOZVIETE?

 • história a vývoj pochopenia syndrómu vyhorenia
 • koho sa týka burn-out
 • úrovne syndrómu vyhorenia
 • kedy sme náchylní
 • aké sú prejavy a ako ho identifikovať včas
 • dopady syndrómu vyhorenia
 • prevencia jednotlivca a skupiny
 • ako ho zastaviť a ako ho riešiť
 • štúdia 6-tich stien
 • ako pomôcť sebe, či inému vyhorenému

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ing. Tomáš Langermann - kouč, lektor, mentor sa dlhodobo venuje rozvoju ľudských zdrojov a vzdelávaniu dospelých. Dominujú témy ako kritické myslenie, manipulácia a ovplyvňovanie, argumentácia a schopnosť presvedčiť. V rámci vzdelávania dospelých je oblasť komunikácie doplnená aj o ďalšie témy: syndróm vyhorenia, time a stress management, podpora a rozvoj sebavedomia.

KEDY?

14.11.2019, 9:00 - 13:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 13.11.2019 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: rp@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk