1_b.png

Superodpočet, Patent BOX, fondy na rozvoj podnikania. Využívate ich?

23_10_Superodpocet patent box_RP ZA (FB cover).jpg

 

Dva nástroje pre uplatnenie daňovej úľavy - Superodpočet a Patent BOX umožňujú firmám znížiť základ dane a uhradiť nižšiu daň z príjmu. Schéma de minimis je určená pre mikro a malé podniky, ktorým dáva možnosť získať rôzne druhy podpory pri rozbehu podnikania, či zamestnávaní ľudí. Využite ich vo svoj prospech!

ČO SA DOZVIETE

  • čo je Superodpočet, rozlíšenie úloh výskumu a vývoja od inovácií a rutinných činností a ako identifikovať prislúchajúce náklady
  • čo je Patent BOX a ako vypočítať výšku oslobodených príjmov
  • čo je schéma de minimis, aké sú otvorené výzvy, ako sa do nich zapojiť, ako si nastaviť cash-flow podniku pri EÚ fondoch
  • softvérové nástroje, umožňujúce efektívne využívanie daňového zvýhodnenia - Superodpočet a Patent BOX
  • diskusia

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Peter Novák, MBA – riadil medzinárodné výskumno-vývojové tímy. Spolu so svojím tímom získal ocenenie za najinovatívnejší startup v Európe. Je certifikovaný daňový špecialista a venuje sa problematike financovania vývojových aktivít firiem.

KEDY

23.10.2019

9:00 - 13:00 hod.

KDE

Výskumné centrum

Žilinská univerzita

Univerzitná 8215/1

Žilina 010 08

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 21.10.2019 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.