1_b.png

Stretnutie šikovných rúk

5_8 Stretnutie šikovných rúk AP PO (FB cover).jpg

 

V auguste v Národnom podnikateľskom centre otvoríme dvere handmade tvorcom, ktorí chcú odprezentovať svoje výrobky  a zároveň sa naučiť  ako zo svojej záľuby vytvoriť podnikateľský nápad. 

ČO SA DOZVIETE

  • Právna forma pre handmade tvorcov
  • Cenotvorba handmade výrobku
  • Reklama pre handmade výrobok
  • Praktické rady a skúsenosti handmade tvorcov

KTO JE VÁŠ LEKTOR

JUDr. Matej Biroš – vyštudovaný právnik, lektor a podnikateľ, momentálne pôsobí v advokátskej kancelárii, kde dlhodobo pracuje s malými a strednými podnikateľmi a vo svojej praxi sa zameriava na obchodné právo a právo obchodných spoločností, najmä zakladanie, zmeny a zrušenie spoločností.

Ing. Renáta Madzinová, PhD. – na viacerých univerzitách sa počas svojej výskumnej činnosti zameriavala na postavenie malých a stredných podnikov na Slovensku aj v zahraničí, a prednášala problematiku MSP.

Mgr. art. Martin Marton – freelancer a odborník v oblasti marketingu a vývoja produktu. Na problematiku nahľadá z pohľadu dizajnu a rovnako aj brand manažmentu. Pohybuje sa v oblasti predajnej stratégie a dosahovania výsledkov za využitia marketingových nástrojov v online priestore.

 

HOSTIA

Knihorožka  (Mgr. Jana Macková) – sama o sebe hovorí ako o kreatívnom knihomoľovi, preto sa rozhodla ozvláštniť svoje knihy záložkami – knihorožkami. Okrem knihorožiek sa venuje aj šitiu knihoobalov a knihotašiek, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou každého knihomoľa.

Včielka Maruš (Mária Kijovská) – venuje sa výrobe edukatívnych/vzdelávacich pomôcok pre detičky. Veľkou inšpiráciou pri jej tvorbe bola Mária Montessori, ktorá tvrdila, že deti sa veľmi rady učia.

Dorotkine hračky ( Lenka Figurová) – predstavujú ručne šité detské hračky. Šikovná handmade tvorkyňa ich šije s láskou a s veľkou fantáziou.

 

KEDY

5.8. 2020

16:00 – 19:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum v Prešove

Budova UniCentrum (2.poschodie)

Kúpeľná 6

080 01 Prešov

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 4.8. 2020 do 20:00 hod.


Networking – podpora sieťovania, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Networking – podpora sieťovania, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.