1_b.png

Stratégia a marketingový checklist I.

4_2 Stratégia a marketingový checklist I. AP KE (FB cover).jpg

 

Budúci podnikatelia,  počas Zimy s marketingom vám prinášame každý štvrtok online podujatie zamerané na marketing. Prvý štvrtok bude patriť marketingovej stratégii a teórii o frameworku See - Think - Do – Care a následne budete mať možnosť prihlásiť sa na praktické pokračovanie.

ČO SA DOZVIETE

  • Čo je marketingová stratégia
  • Framework STDC - ako získať dáta o online správaní cieľovej skupiny
  • Základný marketingový checklist
  • Kreatívne formy komunikácie na sociálnych sieťach

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Viktória Margitová - podniká v oblasti digitálneho marketingu. Ako Digital Marketing Specialist spolupracuje s firmou Promiseo, kde sa primárne venuje komunikácii s kľúčovými klientmi agentúry, reklame na sociálnych sieťach a príprave kampaní ako celku. Ako Google Certified Trainer vedie workshopy a kurzy, ktoré pomáhajú zorientovať sa vo svete marketingu. Má za sebou desiatky úspešných projektov od malých lokálnych start-upov až po nadnárodné korporáty.

KEDY?

4.2. 2021

16:00 – 19:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 29.1.2021 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap.ke@npc.sk

Účasť je bezplatná.


Workshop, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov

Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené