1_b.png

Spoznaj modranskú majoliku

Spoznaj.png

 

Chceli by ste sa dozvedieť niečo o tradičnej výrobe keramiky? Tak neváhajte a prihláste sa na toto jedinečné podujatie. Na úvod si povieme pár slov o najznámejšej keramickej dielni na Slovensku, o jej histórii, zoznámite sa s výrobou keramiky a predstavíme si vzory typické pre modranskú majoliku. Naučíte sa technologické postupy výroby a maľby na keramiku.

V praktickej časti podujatia Modranské vianočné ozdoby sa so skúsenou maliarkou majoliky naučíte namaľovať typické dekory.

ČO JE TO SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ MAJOLIKA?

Slovenská ľudová majolika je dodnes považovaná za synonymum slovenskej keramiky. Jej história sa začala písať už v roku 1883, kedy bolo v Modre založené Keramicko-priemyselné učilište, ktoré možno považovať za predchodcu Slovenskej ľudovej majoliky. Modranská majolika a majoliková ornamentika je zapísaná v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Práve v Modre vlastnia bohaté historické vzorkovníky, z ktorých dodnes čerpajú inšpirácie majstri keramikári. Folklórne motívy zažívajú renesanciu a ich spoločenský význam, ale aj symbolizmus je nadčasový. Typické motívy modranskej majoliky vychádzajú z prírody a zobrazujú ruže, puky kvetov alebo listy.

KEDY?

Podujatie sa uskutoční v utorok 14. decembra 2021 v čase od 16:30 do 17:30 hod.

KDE?

Online – Microsoft Teams

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ:

- kreativitu a dobrú náladu

PRIHLÁSENIE NA PODUJATIE:
Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP) (do piatich pracovných dní od prihlásenia): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint@npc.sk

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk
Tešíme sa na Vás!


Podujatie, ako jednorazová ad hoc forma skupinového poradenstva „Špeciálne workshopy“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené