1_b.png

SLUŽBY NPC V KOCKE Nový dizajn pre vaše podnikanie

9.4.2019 Sluzby NPC v kocke_cover.jpg

 

Ako vám môže Národné podnikateľské centrum (NPC) pomôcť pri podnikaní, alebo pri jeho rozbehu? Na seminári vám predstavíme naše služby v kocke a možnosti ich využívania v prospech vašej dizajnérskej praxe.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • komplexné predstavenie služieb a výziev pre nepodnikateľov i podnikateľov
  • technológie a služby kreatívnej dielne Creative Point
  • Národná cena za dizajn a Štátny štatistický zber v kultúre. Mária Rišková a Ľubica Kollárová zo Slovenského centra dizajnu (SCD) Vám poskytnú informácie prečo je prezentácia a štatistika dôležitá pre vaše dizajnérske podnikanie.

KEDY

9.4.2019

9.00-11.00 hod.

KDE

Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach

Watsonova 4, miestnosť F13

040 01 Košice

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 08.04.2019 do 13.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Networking (podpora sieťovania), ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program, Národného projektu NPC v regiónoch. Kód projektu ITMS2014+ 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť podnikateľ:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.