1_b.png

Škola podnikania – Naštartujte svoj biznis

6.6.-Škola-podnikania-–-Naštartujte-svoj-biznis_cover.jpg

 

Máte podnikateľskú ideu, ale veľké množstvo nezodpovedaných otázok? Stačí, ak sa prihlásite na trojdňový kurz, počas ktorého sa naučíte zvládnuť úvodné podnikateľské kroky. Odborníci z praxe vám pomôžu správne naštartovať biznis!

HARMONOGRAM MODULOV 

1.deň (06.06.): Biznis plán v kocke

2.deň (07.06.): Financie v kocke

3.deň (08.06.): Marketing v kocke

 

ČO SA DOZVIETE

06.06.2022 Biznis plán v kocke

 • Ako si vytvoriť biznis plán
 • Načo nám slúži biznis plán
 • Ukážka praktických príkladov, ktoré vám pomôžu premeniť váš nápad na realitu

 

07. 06.2022 Financie v kocke

 • Cashflow a ako si nastaviť finančné ciele
 • Validácia nápadu
 • Možnosti financovania pri rozbehu podnikania

 

08.06.2022 Marketing v kocke

 • Aké marketingové nástroje sa najviac využívajú
 • Ako sa odlíšiť od konkurencie
 • Využitie sociálnych sietí a najnovšie trendy

 

VAŠI LEKTORI SÚ

Ing. Andrej Rybovič, MSc. - je spoluzakladateľ startupu MindBox VR, s ktorým absolvoval akceleračný program Startup Yard v Prahe. Venuje sa rozvoju podnikania a podpore podnikateľov. Učí, ako môžu začínajúci podnikatelia, startupy, ale aj firmy aplikovať princípy Lean startup a Customer development.

PhDr. Ján Žovin – niekoľko rokov sa aktívne pohybuje najmä v odvetví retailu, kde prešiel viacerými manažérskymi pozíciami. Má skúsenosti s otváraním a rozbiehaním maloobchodných predajní domácich i nadnárodných spoločností.

Ing. Petra Kunertová, PhD. - po ukončení doktorandského štúdia bola 3 roky súčasťou tímu reklamnej agentúry Kreativgang ako špecialista sociálnych sietí, od roku 2018 podniká v sfére online marketingu a rôznym značkám a firmám spravuje účty na sociálnych sieťach.

 

KEDY                                                                                                                

06. – 08.06.2022

16:00 – 20:00 hod.

KDE

NPC Žilina
OC Makyta (1. poschodie)
1. mája 1016/4
010 01 Žilina

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná. Účastník sa registruje na Školu podnikania v celom jej trvaní.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 01.06.2022 do 22:00 hod


Škola podnikania, ako forma skupinového modulového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivita 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Škola podnikania, ako forma skupinového modulového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené