1_b.png

Rhinoceros – modeluj profesionálne

Rhinoceros - Bootcamp - 1.,2., 10.,11.december.jpg

 

Pozor, pozor, máme tu pre vás druhý cyklus workshopov – štvordňový intenzívny kurz! Dozviete sa mnoho o práci v modelovacom programe Rhinoceros. Vďaka nášmu kurzu sa stanete samostatným používateľom a odnesiete si tak nielen teoretické, ale aj praktické skúsenosti. Účasť je bezplatná.

ČO JE PROGRAM RHINOCEROS A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Je to nástroj na modelovanie architektúry, konštrukcie, dizajnu, šperkov a mnohých iných tvarov podľa vašej fantázie. Tiež je ideálny nástroj na tvorbu 3D modelov pre 3D tlač.
Rhinoceros je vizuálna pomôcka aj pre architektov a dizajnérov, umožňuje prezentácie navrhovaných budov, interiérov a dizajnérskych kúskov. Vďaka nemu získate väčšiu predstavu o reálnom produkte. Umožňuje vykresľovať modely do najmenších detailov.
Jeho veľkou výhodou je aj ľahké prepojenie s CNC frézami, 3D tlačiarňami a 3D skenermi.

Váš projekt si viete ako reálny model najprv naskenovať a následne previesť do programu Rhinoceros. Šperkári si tiež nájdu v tom svoje, ich práca je precízna a vďaka tomuto programu vedia navrhnúť šperk do posledných detailov, taktiež obsahuje nadstavbu Rhinojewel.

KEDY?

Pondelok 2.12.2019: 17:30 – 20:30

Utorok 3.12.2019: 17:30 – 20:30

Utorok 10.12.2019: 17:30 – 20:30

Streda 11.12.2019: 17:30 – 20:30

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency, Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

PROGRAM:

2.12. Základy modelovania v 3D

Správny bootcamp musí začať rozcvičkou a bez teórie by to vôbec nešlo. Vysvetlíme si pojmy, aby ste sa medzi „curvami“ a „polylajnami“ nestratili, a princípy, aby sme rozumeli, prečo nám to nepôjde. Ukážeme si rozdiel medzi mesh a NURBs modelovaním. Povieme si, prečo neexistuje správna, len správnejšia cesta a skúsime si namodelovať ten istý objekt rôznymi spôsobmi. Už po tejto hodine by ste si mohli s Rhinom rozumieť.

3.12. “Krotenie Nosorožca” - modelovanie podľa výkresov

Rhino je v prvom rade CAD program. Ukážeme si, ako náš dizajn preniesť z papiera do 3D priestoru. Začneme skicou, prekreslíme ju do výkresu a ten následne do 3D modelu. Povieme si niečo o slede pracovných krokov a ich optimalizácii.

10.12. Pokročilejšie modelovanie v Rhine + príprava na 3D tlač

Pri našom treťom stretnutí sa budeme naplno venovať modelovaniu. Ukážeme si, ako sa vytvárajú zložitejšie topografie, aj ako sa nestratiť v obrovskom súbore. Povieme si najčastejšie chyby a prvú pomoc pri problémoch. Skúsime náš model pripraviť na bezproblémovú 3D tlač.

11.12. Postprocessing – kombinácia Rhino a Photoshop

V posledný deň intenzívneho kurzu sa pozrieme, ako náš vymodelovaný objekt odprezentovať. Z obyčajného printscreenu spravíme pekný obrázok. Rovnako ako pri modelovaní, aj tu existuje niekoľko ciest: priamy render, rendrovací engine, alebo Photoshop. Ku každej z nich si niečo povieme a tú poslednú skúsime spolu.

Program sa môže meniť, v závislosti od úrovne a záujmov účastníkov.

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- vlastný notebook s myškou

- nainštalovaný program Rhinoceros alebo jeho skúšobnú verziu

- nainštalovanú minimálne bezplatnú verziu programu Adobe Photoshop

- kreativitu a dobrú náladu :)

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV BOOTCAMPU JE LIMITOVANÝ!

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Cyklus workshopov, ako jednorazová forma skupinového poradenstva „Cyklus workshopov“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.