1_b.png

Revolúcia v personalistike

21.05. Revolúcia v personalistike_RP_NITRA (FB cover).jpg

 

Industry 4.0, teda 4. priemyselná revolúcia, nutne prináša aj revolučné zmeny v personalistike. Na začiatku tretieho tisícročia sa zóna komfortu personalistu čakajúceho na životopisy definitívne skončila. Treba vyhľadávať ľudí s analytickými a rozhodovacími schopnosťami, flexibilným a kritickým myslením, a potom ich získať a udržať. Ako na to vám prezradia naši odborníci.

O ČOM SA BUDE HOVORIŤ

  • ako budovať značku aktívneho zamestnávateľa
  • ako získať nových zamestnancov
  • ako rozvíjať znalosti I 4.0 u zamestnancov

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Ľubomír Dranga - predseda OZ Múdry pes, zakladateľ a dlhoročný CEO personálno-poradenskej spoločnosti APPEL Group, člen o.z. HR Development Academy. Má skúsenosti s výberom manažérov a špecialistov pre svojich klientov na Slovensku a v zahraničí. V súčasnosti realizuje na stredných a vysokých školách projekt Kariérne workshopy a ďalšie projekty v oblasti CSR a employer branding.

PaedDr. Boris Kapucian - managing partner poradenskej spoločnosti Excellent Partners, predseda HR Development Academy o.z., tréner, kouč a konzultant. Realizoval desiatky úspešných rozvojových a poradenských projektov zameraných na rozvoj strategických, manažérskych a sociálnych kompetencii, riadenie výkonnosti a optimalizáciu procesov, budovanie firemnej kultúry a značky zamestnávateľa.

KEDY

21.05.2019

12:30-14:30 hod.

KDE

Výstavisko Agrokomplex

Pavilón K (konferenčná miestnosť)

Výstavná 4

949 01 Nitra

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, registrovaní účastníci získajú zároveň vstup na Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre.

PODUJATIE MÁ LIMITOVANÝ POČET ÚČASTNÍKOV!!!

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 20.05.2019 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Networking - podpora sieťovania, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené