1_b.png

Reklamná fotografia pre sociálne siete

16.8.-Reklamná-fotografia-pre-sociálne-siete_cover.jpg

 

Zlepšite svoje schopnosti a posuňte svoje fotografické zručnosti na novú úroveň. Či už je váš pracovný nástroj mobil, alebo digitálny fotoaparát,  dozviete sa, ako vylepšiť vašu reklamnú fotografiu, fotiť produkty a ako upraviť fotografie pre sociálne siete.

ČO SA DOZVIETE

  • prečo venovať čas a financie na reklamnú a produktovú fotografiu
  • kedy fotiť s mobilom a kedy s fotoaparátom
  • čo je Scouting vhodných miest
  • ako predstaviť produkt a logicky ho použiť
  • ako produkt správne nafotiť
  • ako na rýchle úpravy svetla a farby v adobe photoshop
  • export a upload fotografií pre sociálne siete

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

KTO JE VÁŠ LEKTOR

MgA. Erik Dudinský je absloventom ateliéru reklamnej fotografie UTB v Zlíne. Dlhodobo pracuje ako freelancer s prioritou fotografie, ale nebráni sa občasnému editovaniu fotografií, prípadne videu. V jeho záujmoch sa objavuje počítačová grafika, analógová fotografia všetkých rozmerov a samozrejme digitálna fotografia.

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?

V úvode workshopu budeme hľadať odpovede na otázku, prečo potrebujeme dobrú reklamnú a produktovú fotografiu pre sociálne siete. Prakticky si vyskúšate krok za krokom photoshooting produktu od výberu vhodného miesta až po realizáciu záberov. Zábery sa naučíte spracovať a upraviť  v Adobe photoshop, následne exportovať pre použitie na sociálnych sieťach a uploadovať.

 

KEDY

16.08.2022

16:00 - 19:00 hod.

 

KDE

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Národné podnikateľské centrum, Krivá 21, 040 01 Košice

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené