1_b.png

Recept na úspešný startup

12.11_Recept na úspešný startup AP BB onl(FB cover).jpg

 

Startupy sú často nevyspytateľné. Aj napriek tomu sa nájde množstvo odvážlivcov, ktorí sa rozhodnú vydať touto cestou a skúsiť svoje šťastie. Sú vopred odsúdení na neúspech alebo existuje spôsob, ako ich šance zvýšiť?

ČO SA DOZVIETE?

  • Čo je naozaj startup?
  • Čo by ste mali vedieť predtým, než si jeden založíte?
  • Akým chybám sa vyvarovať?
  • A to najdôležitejšie – ako byť úspešný?

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Pavol Magic - má 15 rokov skúseností z produktového manažmentu, biznis developmentu a marketingu. Spoluzakladal a viedol Asociáciu digitálnych marketingových agentúr, 6 rokov rozbiehal nové produkty pre Sygic a v súčasnosti pomáha hľadať ideálne miesta pre nabíjacie stanice pre elektromobily s projektom Mobilyze.

KEDY?

12.11. 2020

16:00 – 18:00 hod.

KDE?

Online 

KONTAKT:

ap.bb@npc.sk alebo 0948 057 840

Účasť je bezplatná.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 9.11.2020 do 14.00 hod.


Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

- účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené