1_b.png

Psychológia naceňovania

19_1-Psychológia-naceňovania-INT4-(FB-cover).jpg

 

Máte vlastný e-shop a chceli by ste čo najviac maximalizovať svoj zisk? Staňte sa expertom na princípy správneho naceňovania. Psychológia v rukách dobrého obchodníka je veľkým krokom k úspechu. Na našom bezplatnom online seminári sa dozviete, na čo všetko sa treba zamerať pri tvorbe cien a ako naplno využiť psychológiu v naceňovaní tak, aby sa zákazník prirodzene rozhodol nakúpiť práve u vás.

Keďže ide o interaktívny workshop, počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.
Podmienkou účasti je mať vlastný e-shop.

 

ČO SA DOZVIETE?

 • 4 hodiny online vzdelávania v malej skupine
 • aké sú princípy správneho naceňovania
 • časté chyby pri naceňovaní
 • aký je systém Baťových cien
 • veľkosť a umiestnenie číslic v cenách, texty pri cenách
 • zaokrúhľovanie cien
 • zľavy, splátky ale aj strach z platby
 • súvis dátumu v mesiaci s platbami
 • spôsob tvorby CTA pri cenách

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Ing. Tomáš Langermann - kouč, lektor, mentor. Dlhé roky pôsobí vo vzdelávacej inštitúcii Power Coaching ako business kouč, life kouč a executive kouč. Je zakladateľom spoločnosti Quety, s.r.o., ktorú vedie už 18 rokov a pred 18 rokmi taktiež založil združenie Bike Trial.sk.

Tomáš Langermann sa pravidelne zúčastňuje a prednáša na odborných konferenciách, vystupuje v médiach. Pri jeho mene dominujú témy ako online marketing, soft skills a manažment, osobný rozvoj, techologické sféry, strojárstvo. V každej z týchto tém má veľmi široký záber vedomostí a venuje sa im do hĺbky.

Tomáš Langermann sa okrem svojej schopnosti koučovať jednotlivcov a spoločnosti na rôznych úrovniach pýši aj titulom Majster SR a zápisom v Guinnessovej knihe rekordov v Bike Trial.

 

KEDY?

19.1.2021

9:00 - 13:15 hod
 

KDE?
Online

KONTAKT: npint_tt@npc.sk

Ukončenie prihlasovania: 14.1.2021 alebo do naplnenia kapacity semináru


Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácia MSP, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli

Tu si môžete pozrieť Plné znenie výzvy


V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23.apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 13012013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1-6) (ďalej len „nariadenie CRII+“). Predmetné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ, t.j. dňa 24. apríla 2020.

Na základe nariadenia CRII+ došlo k úprave ustanovenia čl. 3 ods. 3 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17.12.2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1080/2006, ktorou sa doplnilo, že „podniky ktoré sú prijímateľmi podpory v súlade s dočasným rámcom pre opatrenia štátnej pomoci alebo s nariadeniam Komisie (EÚ) č. 1408/2013 a (EÚ) č. 717/2014, sa na účely tohto bodu nepovažujú za podniky v ťažkostiach“.

Toto nariadenie platí do odvolania.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené