1_b.png

Psychohygiena, fitnes mozgu

18.04. Psychohygiena, fitnes mozgu_AP_NR(FB cover).jpg

 

Pokračujeme v sérií interaktívnych workshopov na sebarozvoj, pri ktorých využívame metódu „hrou k psychohygiene“. Poďte si upratať pekne od podlahy a naštartujte sa na úspech. Na našich workshopoch nesedíte ticho, ale aktívne makáte. Naša mentorka vám tentokrát priblíži, ako funguje stres a aký je jeho dopad na osobný a pracovný život. S nami zabudnete na svaly, my cvičíme hlavy!

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • ako na tom ste v stresovom prostredí
  • ako rozpoznať, že telo zažíva stres
  • ako ne/funguje váš mozog pod stresom
  • 10 techník zvládania stresu

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Mgr. Henrieta Holúbeková – tvorkyňa Náuky o sebe = vodcovstve zajtrajška a autorka vzdelávacieho programu Životológia pre mládež a dospelých už 20 rokov školí jednotlivcov a firmy v odolnosti voči vonkajším vplyvom, realizuje tréningy komunikácie, vedenia tímov a zvládania extrémnych záťažových situácií.

KEDY

18.04.2019

17:00 - 20:00 hod.

KDE

NPC Nitra, SODA Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Nitra: ap.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 18.04.2019 do 12.00 h


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené