1_b.png

Prototypuj! Základy práce s laserom

Prototypuj! Základy práce s laserom - 23.07.2019.png
 
Chceli by ste sa naučiť obsluhovať laser a vytvoriť niečo jedinenčé? tak príďte na naše ďalšie podujatie, na ktorom vás naučíme samostatne pracovať na laseri Epilog Fusion M2. Ako bonus si odnesiete vlastnoručne vytvorený vzorkovník, ktorý vám prácu s laserom uľahčí.
 

PROGRAM

 

Začneme krátkou teóriou, prejdeme si typy laserov a princípy ich fungovania. Zameriame sa na možnosti použitia lasera, vhodné materiály, správne nastavenie, 2D verzus 3D modely a potrebný softvér. V praktickej časti sa naučíme vytvoriť 2D grafiku, upraviť ju pre laser (čo gravírovať, čo vyrezať), zmeniť nastavenia podľa potrby a následne si vyrezať vlastný produkt.

 

KEDY

 

23.07.2019

17:30 - 19:30 hod.

 

KDE

 

v priestoroch tvorivej dielna Creative Point

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

 

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ

 

  • vlastný notebook s myškou
  • nainštalovaný Corel Draw program alebo jeho Trial verzia na 15 dní (http://www.coreldraw.com/en/free-trials/?topNav=en)
  • kreativitu a dobrú náladu

 

Účasť je bezplatná. MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ!

 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie môžme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade vás o tom budeme individuálne informovať.

 

REGISTRÁCIA

https://www.npc.sk/sk/events/prototypuj-zaklady-prace-s-laserom/

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez mail creativepoint@npc.sk

 

Tešíme sa na vás!


Podujatie ako jednorazová ad hoc forma skupinového poradenstva "Špeciálne workshopy", sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II - BA kraj / Kód projektu ITMS2014+313041I861.

 

PODMIENKY

 

Účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb - nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo zemia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

 

ALEBO

 

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku

- má sídlo v Bratislavaskom samosprávnom kraji

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania. Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

 

Prečo iba Bratislavský kraj?

 

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II - BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopnosti MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.