1_b.png

Prokrastinácia ruže neprináša

0309_AP_KE_Prokrastinácia-ruže-neprináša-Draganovský_AP_KE-(FB-cover).jpg

 

Poznáte tú situáciu, keď sami dobre viete, že je danú činnosť potrebné vykonať, avšak z nejakého dôvodu sa vám do nej nechce. Počas interaktívneho workshopu vás naučíme, ako predchádzať  prokrastinácii.

ČO SA DOZVIETE

  • Čo je prokrastinácia a ako s ňou pracovať
  • Ako vzniká vedomé odsúvanie úloh, a čo štúdie vravia o príčinách
  • Tipy a nástroje z praxe

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Matúš Draganovský - pôsobí ako Learning Designer a tréner v rámci firemného vzdelávania soft-skills. Zameriava sa na rozvoj ľudského potenciálu a silných stránok stredného a vyššieho manažmentu. Vedie co-create a design thinking workshopy, kde využíva skúsenosti z medzinárodných projektov a spoluprác.

KEDY

3.9. 2020

16:00 – 19:00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 28.8. 2020 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap.ke@npc.sk alebo +421 948 065 375

Účasť je bezplatná.


Workshop, ako forma jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov

Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené