1_b.png

Projekt eKasa – povinnosti, výhody, prax

20_9 Projekt eKasa – povinnosti, výhody, prax_RP (FB cover).jpg

 

Online napojenia všetkých registračných pokladníc na portál finančnej správy – eKasa - je moderné online riešenie s výraznými benefitmi pre podnikateľov. Získajte špičkové informácie z prvej ruky od toho najpovolanejšieho. Aby ste v praxi urobili všetko čo treba a neurobili chybu.

ČO SA DOZVIETE?

 • predstavenie projektu online napojenia pokladníc na portál finančnej správy
 • základné pojmy a novinky platné od 1.1.2019 v oblasti evidencie tržieb
 • uvedenie virtuálnej (VRP) alebo online registračnej pokladnice (ORP) do prevádzky
 • postup a povinnosti podnikateľa, používanie a prevádzka ORP a VRP
 • ako správne evidovať tržbu, uchovávať údaje, predchádzanie sankciám, súčinnosť pri kontrole
 • ukončenie používania ORP a VRP
 • otázky a odpovede

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

pplk. Ing. Ladislav Hanniker – je generálnym riaditeľom sekcia boja proti podvodom a analýzy rizík Finančného riaditeľstva SR. V podmienkach finančnej správy zabezpečuje realizáciu výkonu verejnej moci elektronicky. V procesoch implementácie prierezových systémov finančnej správy prispieva k zabezpečeniu transformácie platforiem z papierových na digitálne, čím umožňuje znižovať záťaž pre podnikateľskú verejnosť. Riadi celoplošné zavedenie on-line elektronického systému e-Kasa slúžiacemu k evidovaniu tržieb v hotovosti.

KEDY?

20.9.2019, od 11.00 do 13:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2

Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 19.9.2019 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: rp@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené