1_b.png

Produktové video

9-10_11-Produktové-video-npint_nr-(FB-cover).jpg

 

V súčasnej koronavírusovej dobe rastie obľuba produktového videa pri online nakupovaní, čo potvrdzujú aj štúdie. Viete, ako si pomocou videa rozšíriť povedomie o vašej značke, zvýšiť predaj cez e-shop a vybudovať si silnú konkurenčnú výhodu?

So skúseným lektorom sa naučíte ako si vo vlastnej réžii vytvoriť kvalitné a profesionálne pôsobiace produktové alebo content marketingové videá.

Podmienkou účasti je mať vlastný e-shop.

 

ČO SA DOZVIETE?

 • ako vytvoriť príbeh ako základ dobrého videa
 • o práci s digitálnymi zrkadlovkami ako kamerami
 • o technických parametroch videa – FPS, Mbps, kódeky
 • o nahrávaní „vkuse“ vs sekvencie
 • o základoch expozície – clona, čas, ISO
 • o objektívoch – ohnisková vzdialenosť, statívy, stabilizátory
 • o základoch svietenia, nahrávaní zvuku a výbere hudby
 • ako pracovať s programami na úpravu videa – Adobe Premiere Pro, iMovie
 • ako exportovať pre YouTube, Vimeo

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ing. Tomáš Fecko je expertom v oblasti marketingovej stratégie so zameraním sa na audio-vizuálne prostriedky pre komunikáciu so zákazníkmi. Je tvorcom marketingových kampaní v celoeurópskom online priestore prostredníctvom produktových a propagačných videí ale aj tzv. brandingových videí. Taktiež je odborníkom v témach ako sú produktová fotografia pre propagáciu na sociálnych sieťach, strategický web design, navrhovanie platobných brán a alternatívnych spôsobov platby. Vedie aj vzdelávacie aktivity pre začínajúcich podnikateľov a združenia v oblasti e-commerce

 

KEDY?

Dvojdňový seminár: 9.11.2021 – 10.11.2021

9:00 – 13:15 hod

Podmienkou je účasť počas oboch dní

KDE?
Online

KONTAKT: npint_tt@npc.sk

Ukončenie prihlasovania: 4.11.2021


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné fyzicky podpísané listinné originály doručiť osobne alebo poštou na regionálnu pobočku. Adresa: NP INT, NPC Trnava, Business centrum, Piešťanská 8188/ 3, 917 01  Trnava.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email npint_tt@npc.sk.

Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácia MSP, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli.


V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23.apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 13012013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1-6) (ďalej len „nariadenie CRII+“). Predmetné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ, t.j. dňa 24. apríla 2020.

Na základe nariadenia CRII+ došlo k úprave ustanovenia čl. 3 ods. 3 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17.12.2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1080/2006, ktorou sa doplnilo, že „podniky ktoré sú prijímateľmi podpory v súlade s dočasným rámcom pre opatrenia štátnej pomoci alebo s nariadeniam Komisie (EÚ) č. 1408/2013 a (EÚ) č. 717/2014, sa na účely tohto bodu nepovažujú za podniky v ťažkostiach“.

Toto nariadenie platí do odvolania.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené