1_b.png

Produktová fotografia v Adobe Lightroom

28_4 Produktová fotografia v Adobe Lightroom CP ZA (FB cover).jpg

 

Vytvorte si produktové fotografie, ktoré predávajú! Objavujte s nami možnosti programu Adobe Lightroom a naučte sa upraviť fotografie tak, aby boli pre kupujúcich pútavé, no zároveň reálne.

ČO SA DOZVIETE

 • zoznámenie sa s prostredím a rozdelenie základného rozhrania programu
 • modul Library a Import produktových fotografií do Lightroomu
 • modul Develop – naučíme sa si dokonale a prirodzene upraviť produktovú fotku
 • ukážeme si zopár trikov, ktoré by prekvapili aj skúseného používateľa tohto programu
 • nastavenie exportu fotografií na web a sociálne siete
   

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • notebook s numerickou klávesnicou a myškou, nabíjačku

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Dominika Čiernaprofesionálna fotografka a kameramanka, ktorá prostredníctvom fotoaparátu vníma svet inak, miluje zachytávať momenty a emócie, a svoj workflow stavia predovšetkým na grafických programoch od spoločnosti Adobe – Lightroom, Photoshop, Premere Pro

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Predstavíme si program Adobe Lightroom Classic, zoznámime sa s prostredím a ukážeme si základné rozdelenie pracovného prostredia. V module Library si vytvoríme katalóg a importujeme si už nami vytvorené fotografie z počítača do programu. Ukážeme si ako prehľadne a jednoducho roztriediť fotky a ako si vybrať z veľkého množstva tú správnu, ktorú následne potom budeme upravovať. V Module Develop prichádza ta najkreatívnejšia časť, kde sa naučíme pracovať s nástrojmi, ktoré nám produktovú fotku skrášlia a budeme porovnávať upravenú fotku s pôvodnou neupravenou.

Na záver si ukážeme zopár trikov, a keď už všetky fotky budeme mať upravené musíme si ich z programu vedieť správne vyexportovať – ukážeme si ako ukladať fotografie vo formáte JPEG, ako pridať vodoznak a v akej kvalite nastaviť export fotiek.

ČO JE PROGRAM  ADOBE LIGHTROOM A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Adobe Lightroom Classic je softvér na správu digitálnych fotografií. Je určený hlavne pre potreby profesionálnych fotografov.

KEDY

28.4.2021

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online – MS Teams

 

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich poslať poštou: NPC Žilina - Slovak Business Agency, Sládkovičova 169/14, P.O.BOX B -127, 010 01 Žilina.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP) (do piatich pracovných dní od registrácie): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_za@npc.sk
   

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na: Spoznajte Adobe Lightroom Classic. Ak absolvujete Spoznajte Adobe Lightroom Classic, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť: Produktová fotografia v Adobe Lightroom. Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné. 

Ukončenie registrácie: 22.04.2021 do 16:00, alebo do zaplnenia kapacít

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.