1_b.png

Predvídajte a nastavte si cashflow

17_2 Predvídajte a nastavte si cashflow AP (FB cover).jpg

 

Ak si chcete otestovať váš podnikateľský nápad aj cez optiku čísel, prihláste sa na naše online podujatie. Budete o krok vpred, ak si vyskúšate z pohodlia domova, ako sa správne pripravujú doklady, a taktiež zistíte ako na finančnú a produktovú analýzu.

ČO SA DOZVIETE?

  • prečo je dôležité nastaviť si cashflow
  • finančná analýza (ako firma stroskotá na negatívnom cashflow)
  • dôležitosť analýzy uskutočniteľnosti a interpretácia výsledkov

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Pavol Duchoň - konzultant v oblasti startupov so skúsenosťami zo Slovenska a zahraničia. Venoval sa komplexnému poradenstvu pre začínajúce firmy a ich prepojenie na väčšie korporáty, vedeniu tímov a projektovému riadeniu. O jeho odbornosti vypovedá viacero úspešných celoeurópskych spoluprác.

KEDY?

17.2.2021

16:00 - 19:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát ).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 16.2.2021 do 11:30

KONTAKTY: ap@npc.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené