1_b.png

Predávajte ako profesionáli

1-3_6-Predávajte-ako-profesionáli-RP-(FB-cover).jpg

 

Základom každého podnikania je úspešný obchod. K jeho dosiahnutiu potrebujete poznať svojho zákazníka, vytvoriť si dôveru a vybudovať vzťah. Počas troch dní sa dozviete, ako uzatvárať obchod aj s náročnými klientami, ako argumentovať, či čítať neverbálnu komunikáciu. Posuňte vaše predajné zručnosti na vyšší level!

 

DOZVIETE SA

1.6.2021 Ako získať zákazníka bez nátlaku

 • ako postupovať pri obchodnom rozhovore
 • spin selling a typológia zákazníka
 • ako pracovať s rôznymi osobnostnými typmi
 • ako uzatvárať obchody s ľahkosťou

2.6.2021 Ako efektívne vyjednávať a uzavrieť každý obchod

 • prepojenie marketingovej a obchodnej stratégie
 • argumentácia a presviedčanie
 • principiálne vyjednávanie
 • stratégia a taktika vyjednávania

3.6.2021 Psychológia predaja

 • simulácia reálnych situácií počas predaja
 • neverbálna komunikácia ako rozpoznáme kúpne signály zákazníka?
 • hybridný predaj: Ako predávať online?
 • riešenie námietok a emócií
 • ako pracovať s otázkami od klienta
 • ako pracovať s vlastnou osobnosťou počas predaja (strach z odmietnutia, námietky klienta, vysoké očakávania klienta)

VÁŠ LEKTOR JE

Ing. Dušan Straňák - pracoval na viacerých manažérskych pozíciách na Slovensku a vo Veľkej Británii. Spolupracuje s belgickou spoločnosťou Centre of Body Language, v ktorej je jedným z hlavných lektorov a zodpovedá za výber a rozvoj lektorov v Európe. V oblasti školení sa sústreďuje na prezentačné zručnosti, riešenie konfliktných situácií, efektívnu komunikáciu, na oblasť predaja a predajných techník. Je certifikovaným lektorom v oblasti reči tela a mikroexpresií.

KEDY

1. - 3. 6. 2021

9:00 – 13:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 28. 05. 2021 do 12:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.

 

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne. Adresy nájdete TU.
 • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na emaily príslušného regiónu uvedeného v sekcii KONTAKT nižšie

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP 

Návod na používanie KEP 

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk,  adresa

 

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- podnik do 3 rokov od založenia

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené