1_b.png

Pracujeme s kožou

Pracujeme s kožou - 01.07.2019.png

 

Príďte sa naučiť pracovať s kožou pod vedením odborníkov! Na našom ďalšom workshope sa zameriame na tradičnú slovenskú ľudovú tvorbu a jej prepojenie s moderným dizajnom.  Za pomoci šikovných umelcov si spoločne vyrobíme kožený peračník s vlastným dizajnom, ktorý si nakoniec budete môcť zobrať domov!

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Jiří Halámek, majster ľudovej umeleckej výroby

Výrobca ručne šitých kožených tašiek, tvarovaných kabeliek, obalov na knihy, kľúčeniek, mešcov, peňaženiek a mnohých ďalších kožených výrobkov podľa tradičných vzorov.  Pracuje ako lektor na podujatiach v ľudovo-umeleckom centre ÚĽUV (kurzy pre deti, predvádzanie výroby).V roku 2001 získal osvedčenie o priznaní kvalifikácie „Majster ľudovej umeleckej výroby“ v odvetví výroby z kože, ktoré udeľuje komisia pre posudzovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov ľudovej umeleckej výroby. (Jeho tvorba: http://www.uluv.sk/product/halamek-jiri-majster-ludovej-umeleckej-vyroby-3028/)

Bc. Anna Pereszlényiová, študentka STU dizajn

Dizajnérka, ktorá sa venuje výrobe z kože vo voľnom čase. Jej ľudová tvorba je prepojená s novými modernými prvkami, kde využíva laserovú technológiu. Dostala sa k nej cez školské projekty a odvtedy ju využíva aj vo vlastnej umeleckej tvorbe. Navrhuje a tvorí prevažne galantériu, puzdra, náramky, kapsy a ozdobné predmety. Absolvovala akreditovaný kurz „Výroba z kože“ v ľudovo-umeleckom centre ÚĽUV, zároveň tam pôsobí ako lektorka detského kurzu „Výroba z kože“.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?

Na úvod sa nám predstavia naši šikovní dizajnéri, povedia nám niečo o svojej tvorbe a o jedinečnej práci z kože. Následne si prejdeme krok po kroku základy 2D modelovania v Corel Draw, od vytvorenia prvej digitálnej krivky, až po hotový 2D model koženého peračníka s vlastným vzorom. Ukážeme si prácu lasera, ktorý spracuje predlohu obalu do reálneho koženého objektu. Naši kreatívni lektori vám ukážu ako kožu opracovať a tiež postup vyšívania.

KEDY?

Workshop sa uskutoční v pondelok 1. júla 2019 v čase od 16:30 do 20:30 hod.

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- vlastný notebook s myškou

- nainštalovaný Corel Draw program alebo jeho Trial verzia na 15 dní

- kreativitu a dobrú náladu :)

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Nájdete aj na Facebooku Creative Point

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.