1_b.png

Potlač trička – práca s plotrom

cover_16.11.-Potlač-trička---tvorba-dizajnu.jpg

 

Zmeňte obyčajné tričko na originálny módny kúsok. Počas praktického workshopu vytvoríte pod vedením lektora grafický motív, ktorý za pomoci plotra vyrežeme do nažehľovacej fólie a pomocou termolisu aplikujeme na tričko. Workshop je určený aj pre začiatočníkov.

ČO SA DOZVIETE

 • nastavenie nového dokumentu a oboznámenie s užívateľským rozhraním Adobe Illustrator
 • nastavenie výslednej veľkosti dokumentu, import referenčného obrázku
 • rýchla analýza podkladového obrázka a zvolenie pracovnej stratégie
 • Adobe Illustrator a nástroje pre vytvorenie základnej štruktúry dekoru
 • nástroje pre tvorbu symetrických tvarov a opakujúcich sa tvarov – ako pracovať presne
 • práca s krivkami a čiarami, transformácia na zložité tvary
 • kontrola a príprava vektorov na plotrovanie
 • plotrovanie grafiky do nažehľovacej fólie a aplikácia termolisom
   

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • notebook s numerickou klávesnicou a myškou
 • nainštalovaný program Adobe Illustrator alebo jeho trial verziu na 7 dní 
 • kreativitu a dobrú náladu
   

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Marián Rudinec – dizajnér a sochár, nadšenec pre nové technológie, ktorý pri svojej tvorbe aktívne využíva 2D a 3D modelovanie ako aj 3D tlač.

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Predstavíme Vám grafický program Adobe Illustrator a jeho pracovné prostredie. Ukážeme si, ako vytvoriť a nastaviť nový dokument. Dozvieme sa ako importovať referenčný obrázok ako pomoc pri tvorbe dekoru. Ukážeme si ako vytvoriť základnú štruktúru pre celkovú kompozíciu dekoru a oddelíme základný východzí modul pre opakovanie. Predstavíme si nástroje pre tvorbu čiar a kriviek a ich možnosti pri vytváraní konkrétnych tvarových častí dekoru. Ako overovať celkovú kompozíciu počas procesu tvorby dekoru. Predstavíme si nástroj na kontrolu vektorov určených pre rezanie plotrom. Ukážeme si ako grafiku preniesť do programu Artcut a urobiť kontrolu a finálnu prípravu na plotrovanie. Pomocou rezacieho plotra vyrežeme grafiku do nažehľovacej fólie. Z fólie odstránime nepotrebné časti a pomocou termolisu aplikujeme fóliu na tričko. Hotové tričko s aplikovanou grafikou si každý účastník zoberie domov.

ČO JE REZACÍ PLOTER A TERMOLIS A NA ČO SA VYUŽÍVAJÚ:

Rezací ploter je zariadenie, ktoré je prispôsobené na rezanie v danom materiáli v kontinuálnych, presných čiarových vzoroch. Hlava plotra sa pohybuje presne pozdĺž zadaných čiar - vektorov. Ako médium sa využíva dvojvrstvová fólia, kde spodná vrstva je pevný nosný materiál, ktorý nie je vyrezávacím nožom prerezaný, no na ktorý je prilepená prerezávaná samolepiaca vrchná vrstva. Termolis je zariadenie, ktoré umožňuje bezproblémový prenos tlačenej alebo rezanej grafiky na akýkoľvek textil. Je to ideálna voľba k výrobe vlastného trička.

KEDY

16.11.2022

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum

1. mája 1016/4

010 01 Žilina

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

 

Ukončenie registrácie:
15.11.2022 do 12:00, alebo do zaplnenia kapacít

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené