1_b.png

Poobedná siesta - využitie nových technológií v ľudovo-umeleckej tvorbe

1.png

 

Tento mesiac sa zameriame na tradičnú slovenskú ľudovú tvorbu a jej prepojenie s moderným dizajnom. Samozrejme nebudú chýbať ani praktické ukážky. Príjemné poobedie ti spestrí krásne prostredie, nachos a domáce občerstvenie s kávičkou alebo čajíkom. Tak neváhaj a príď sa dozvedieť viac!

HOSTIA

Jiří Halámek, majster ľudovej umeleckej výroby - Výrobca ručne šitých kožených tašiek, tvarovaných kabeliek, obalov na knihy, kľúčeniek, mešcov, peňaženiek a mnohých ďalších výrobkov podľa tradičných vzorov. Pracuje ako lektor na podujatiach v ľudovo-umeleckom centre Úľuv (kurzy pre deti, predvádzanie výroby). V roku 2001 získal osvedčenie o priznaní kvalifikácie „Majster ľudovej umeleckej výroby“ v odvetví výroby z kože, ktoré udeľuje komisia pre posudzovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov ľudovej umeleckej výroby.  (tvorba: http://www.uluv.sk/product/halamek-jiri-majster-ludovej-umeleckej-vyroby-3028/)

Bc. Anna Pereszlényiová, študentka STU Dizajn - Dizajnérka, ktorá sa venuje výrobe z kože vo voľnom čase. Jej ľudová tvorba je prepojená novými modernými prvkami, kde využíva laserovú technológiu. K tejto technológií sa dostala cez školské projekty a odvtedy ju využíva aj vo vlastnej umeleckej tvorbe. Navrhuje a tvorí prevažne galantériu, puzdra, náramky, kapsy a ozdobné predmety. Absolvovala akreditovaný kurz „Výroba z kože“ v ľudovo-umeleckom centre Úľuv, zároveň v Úľuve pôsobí ako lektorka detského kurzu „Výroba z kože“.

KEDY

Poobedná siesta sa uskutoční v pondelok 15. apríla 2019 v čase od 17:00 do 18:00 hod.

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- kreativitu a dobrú náladu :)

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.


Poobedná siesta, ako jednorazová ad hoc forma skupinového poradenstva „Špeciálne workshopy“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

1. Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené