1_b.png

Podnikanie vo festivalovom svete

1_4-Podnikanie-vo-festivalovom-svete,-AP-(FB-cover).jpg

 

Zúčastniť sa na festivale je príjemné, ale čo tak si založiť eventovú agentúru a zorganizovať vlastný festival? Čo všetko sa skrýva za úspešným festivalom? Príďte si vypočuť informácie priamo z prvej ruky od organizátora a freelancera, ktorý stojí za celým festivalom FLAAM.

ČO SA DOZVIETE

  • Ako vznikol nápad festivalu FLAAM
  • Akým chybám sa vyvarovať
  • Ako vyzerá bežný deň podnikateľa v oblasti kultúry
  • Praktické rady, ako sa podniká v tomto sektore

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Marián Tesák – zakladateľ a riaditeľ festivalu FLAAM, ako production / stage manager pracoval na festivaloch ako Pohoda, Sharpe či Bratislava Design Week. Takmer štyri roky pracuje ako PR manažér filmovej distribučnej spoločnosti Itafilm, zástupcu Sony Pictures na Slovensku, pre ktorú tvoril kampane k desiatkam hollywoodskych filmov. Ako freelancer v rôznych tvorivých pozíciách pracoval pre RTVS, Štátne divadlo Košice či Slovenské centrum dizajnu.

KEDY?

1.4. 2021

16:00 – 18:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 31.03.2021 o 10:00 hod.

KONTAKTY: ap.nr@npc.sk alebo +421 918 199 865

Účasť je bezplatná.

Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  •  študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov

Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené