1_b.png

Podnikajte bez obalu

26_11 Podnikajte bez obalu_AP BB (FB cover).jpg

 

Zero waste koncept sa začína pomaly presadzovať aj v podnikateľskom prostredí. Čoraz viac firiem začína vo svojej činnosti preferovať ekologický aspekt. Aktuálnou podnikateľskou príležitosťou sú aj bezobalové obchody. Majiteľka jedného z nich nám prezradí, ako na tento trend reagujú zákazníci a ako je možné preniesť celý koncept aj do domácností.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • aké motívy a inšpirácie vedú k prevádzkovaniu zero waste predajne
  • aké má Zero waste biznis špecifiká
  • aké sú najväčšie rozdiely medzi klasickým obchodom a zero waste predajňou
  • je Zero waste v podnikaní len módny trend alebo reálna potreba?
  • ako „nakaziť“ ľudí myšlienkou bezodpadového hospodárstva aj v ich praktickom živote

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Patrícia Dadová – je majiteľkou zero waste obchodu s autentickým názvom NEBALené - prvej bezobalovej predajne v Banskej Bystrici. Okrem obchodu sa snaží budovať aj komunitu rovnako ekologicky zmýšľajúcich ľudí. Organizuje podujatia zamerané na vzdelávanie, podporu v kreativite a šetrnosti k okoliu, s cieľom motivovať ľudí k ekologickejšiemu spôsobu života.

KEDY

26.11.2019

17:00 - 19:00 hod.

KDE

objekt firmy EGAL a.s. Stavebná činnosť

ul. M.Rázusa 13

984 01 Lučenec

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 25.11.2019 do 12.00 hod.


Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

- účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.