1_b.png

Podnikajme zodpovedne!

28.08.2019.Podnikajme-zodpovedne_AP_ŽILINA-(FB-cover).jpg

 

Mysleli ste niekedy na to, koľko odpadu vyprodukujeme? Ukážeme vám, ako sa dá podnikať zodpovedne voči životnému prostrediu. Napríklad vďaka bezobalovému obchodu. Alebo ako môže vyzerať živá kvetinová výzdoba bez použitia plastu a prebytočného odpadu.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • ako vznikla myšlienka bezobalového obchodu „do vrecúška“
  • ako nakupovať uvedomelo a ekologicky
  • výhody filozofie „zero waste“
  • ako vznikla myšlienka kvetinovej výzdoby „zo záhrady“

VAŠE LEKTORKY BUDÚ

Martina Betušová – ekologicky zmýšľajúca rodáčka spod Tatier, autorka projektu bezobalového obchodu v Žiline - Do vrecúška. Je spoluautorkou projektu RECYtvorenie, ktorý prezentuje v školách a rodinných centrách.

Silvia Kováčiková – je pestovateľka kvetov a byliniek a lektorka environmentálnej výchovy. Je absolventkou floristického kurzu Mária Mašku a absolventka aranžovania svadobných kytíc.

KEDY

25.9.2019

16:00 - 18:00 hod.

KDE

Mestský úrad Žilina

Námestie obetí komunizmu 1

011 31 Žilina

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 24.9.2019 do 13.45 h


Motivačná prednáška, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska – okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/ záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.