1_b.png

Platobné brány a alternatívne spôsoby platby

10_2-Platobne-brany-NPINT_TN-(FB-cover) (2) (1).jpg

 

Viete, aké spôsoby platby zvoliť pre svoj eshop, aby čo najviac uľahčili zákazníkovi nákup a vám optimalizovali náklady spojené s online platbami? Na našom bezpatnom online seminári sa dozviete, ako vybrať takú platobnú bránu, ktorá bude jednoduchá na používanie pre vašich zákazníkov a zároveň sa ľahko implementuje do vašej stránky. 

Lektor vám povie o rôznych slovenských a zahraničných platobných systémoch, o platbách kartou či prevodoch cez internet banking, o SMS platbách a PayPal. Nevynecháte ani platby na dobierku, platby u kuriéra či splátkové systémy. Poviete si o rýchlosti prevodov a o automatickom párovaní platieb s fakturačným systémom a získate rady a tipy ako optimalizovať nákupný proces tak, aby zákazník nakúpil a zvýšil tak eshopu jeho tržby.

Keďže ide o interaktívny workshop, počet účastníkov je obmedzený na 8 osôb.

 

ČO SA DOZVIETE?

 • 6 hodín online vzdelávania v malej skupine
 • o slovenských a zahraničných platobných systémoch
 • o rôznych druhoch platieb: platba kartou, platby prevodom cez internet banking, SMS platby, PayPal, platby na dobierku, platby kartou na mieste u kuriéra
 • o splátkových systémoch
 • o implementácii jednotlivých platobných metód slovenských bánk
 • o implementácii multiplatformovej brány
 • o nákladoch spojených s prevádzkovaním online platieb
 • o rýchlosti prevodu a automatickom párovaní platieb s fakturačným systémom

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Ing. Adrián Wengrín - lektor s niekoľkoročnými rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti online marketingu, tvorby biznis stratégií, platobných brán, e-commerce.

Je spoluzakladateľom online marketingovej agentúry Marketing Art, ktorú vedie od roku 2012. Svojim poradenstvom pomáha malým a stredným podnikom zo Slovenska získavať nových zákazníkov. Úspešne spolupracuje aj na projektoch s klientmi v zahraničí.

 

KEDY?

10.2.2021

9:00 - 16:30 hod
 

KDE?
Online

KONTAKT: npint_tn@npc.skNPC Trenčín, Soblahovská 6688, 911 01 Trenčín

Ukončenie prihlasovania: 5.2.2021 alebo do naplnenia kapacity semináru


Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácia MSP, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli

Tu si môžete pozrieť Plné znenie výzvy


V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23.apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 13012013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1-6) (ďalej len „nariadenie CRII+“). Predmetné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ, t.j. dňa 24. apríla 2020.

Na základe nariadenia CRII+ došlo k úprave ustanovenia čl. 3 ods. 3 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17.12.2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1080/2006, ktorou sa doplnilo, že „podniky ktoré sú prijímateľmi podpory v súlade s dočasným rámcom pre opatrenia štátnej pomoci alebo s nariadeniam Komisie (EÚ) č. 1408/2013 a (EÚ) č. 717/2014, sa na účely tohto bodu nepovažujú za podniky v ťažkostiach“.

Toto nariadenie platí do odvolania.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené