1_b.png

Otriasa vami eKasa?

15.05. Otriasa vami eKasa_RP_TRENČÍN (FB cover).jpg

 

Máte ťažkú hlavu z online pripojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy? Povieme vám, ako si na eKase splniť povinné náležitosti pri fakturácii, obehu a archivácii dokladov, poučíme vás aj o princípoch DPH pri kalkulácii ceny a dotkneme sa tiež témy účtovníctva ako jediného zdroja dát o stave podniku.

ČO SA DOZVIETE

  • čo je to eKasa a ako to bude fungovať v praxi
  • ako správne vystaviť faktúru
  • daň z pridanej hodnoty, rozdiel medzi platcom a neplatcom DPH
  • nie je náklad ako náklad – účtovný a daňový pohľad na náklady
  • tok dokladov vo firme a lehoty archivovania
  • základné zákonné povinnosti podnikateľov

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Peter Tomčány – ekonóm, účtovník, predseda Združenia účtovníkov Slovenska sa špecializuje na vedenie účtovníctva právnických osôb, problematike účtovníctva a daní sa venuje 10 rokov, z toho od roku 2015 vo vlastnej účtovnej kancelárii.

KEDY

15.5.2019

15:30 - 19:30 hod.

KDE

Balanced HR

Legionárska 3735/5

911 01 Trenčín

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 14.05.2019 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené