1_b.png

Osvojte si predajné techniky

18_06_AP_osvojte si predajne techniky (FB cover).jpg

 

Ako budúci podnikateľ musíte mať na pamäti, že jeden z kľúčových momentov vo vašom podnikaní bude práve spôsob prihovárania sa k potenciálnym zákazníkom. Preto ak chcete spoznať naozaj účinné a rokmi overené techniky predaja, ktoré dokážu presvedčiť, tak sa neváhajte prihlásiť na náš workshop.

ČO SA DOZVIETE

  • čo sú predajné techniky a prečo sú dôležité
  • ako rozlíšiť správnu predajnú techniku podľa cieľovej skupiny
  • prečo je dôležité poznať viacero predajných techník a ako pomáhajú v biznise

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Miroslav Macko – je key account manager, konzultant, projektový manažér a analytik. Od roku 2006 spolupracuje s firmami pri podpore priameho a nepriameho predaja služieb a produktov. Stojí pri rozbehu nových produktov a získavaní nových kontaktov.

KEDY?

18.6.2020, 16:00 – 18:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať na e-mail v pdf formáte

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 16.6.2020 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363324

Účasť je bezplatná.


Workshop, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.