1_b.png

Osvojte si plánovanie v podnikaní

11_8 Osvojte si plánovanie v podnikaní_AP TT(FB cover).jpg

 

Máte chuť začať podnikať, ale zdá sa vám, že je toho veľa? Dajte chaosu plán a poriadok. Plánovanie je pri podnikaní jedným zo zásadných predpokladov úspechu.  Ako si ho osvojiť zistíte na našom podujatí.

DOZVIETE SA

  • plánovanie (nie) je prežitok
  • podnikateľský plán ... a čo ďalej?
  • plánovanie v podnikaní - úvodné, priebežné, každodenné ...
  • techniky plánovania - financie, marketing, predaj, výroba, nákup

KTO JE VÁŠ LEKTOR

PhDr. Marián Holienka, PhD. – lektor, školiteľ, vysokoškolský pedagóg, ktorý má skúsenosti z oblasti súkromnej sféry ako aj vedecké vzdelanie z oblasti plánovania a stratégie. V rámci svojej kariéry si prešiel súkromnou sférou, v ktorej niekoľko rokov pôsobil ako lektor, školiteľ v oblasti poradenstva ako aj rozvoja podnikateľských zručností.

KEDY

11.8.2020

16:00 – 19:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Trnava

Budova Aquapolis Business Centrum (3. poschodie)

Piešťanská 3

91701 Trnava

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Ukončenie registrácie: 10.8.2020 do 14:00 h.


Skupinové poradenstvo - odborné poradenstvo: jednorazové odborné poradenstvo sa organizuje v rámci podaktivity 1.4. Akceleračný program Národného projektu NPC v regiónoch – TT kraj. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené