1_b.png

Od zamestnania k podnikaniu

02_09_Od-zamestnania-k-podnikaniu_AP_KE-(FB-cover).jpg

 

V polovici svojho aktívneho pracovného života sa rozhodla zmeniť svoj status zamestnankyne na podnikateľku.  Spoznajte príbeh Lenky o tom, ako sa  stala expertkou v oblasti soft skills, biznis protokolu a spoločenskej etikety.

DOZVIETE SA

  • o jej začiatkoch už počas zamestnania
  • o jej podnikaní v oblasti lektorovania
  • o jej plánoch do budúcnosti
  • jej rady a tipy

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Lenka Kolesárová, MBA Prostredníctvom programu Bilancia kompetencií pracuje ako kariérny poradca s dlhodobo nezamestnanými, ktorým pomáha zorientovať sa na trhu práce - zamestnanie verzus živnosť, naštartovať vnútornú motiváciu a rozvíjať ich mäkké zručnosti. 

KEDY

2. 9. 2020

13:00 – 15:00 hod.

KDE

MONOPOL SPACE

Alžbetina 55

040 01 Košice

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Košice: ap.ke@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 28. 8. 2020 do 12.00 hod


Motivačná aktivita, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Motivačná aktivita, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené