1_b.png

Občianske združenie sa oplatí III.

17_9 Občianske združenie sa oplatí III. _AP_BB(FB cover).jpg

 

Sériu podujatí na tému podnikanie cez občianske združenie ukončíme praktickým workshopom ako prejsť od podnikateľského nápadu k projektu. Zistite, aké sú možnosti grantového financovania, pre vaše podnikanie, pre projekt občianskeho združenia a naštartujte svoj biznis ešte dnes.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • zorientujte sa v palete grantových zdrojov určených na podporu a rozvoj podnikania cez o.z.
  • na aké biznis nápady a projekty sú poskytované granty a dotácie, čo musí spĺňať kvalitný projekt
  • čo obnáša príprava podnikateľského projektu, ako vyplniť žiadosti
  • ako zostaviť dobrý rozpočet k projektu
  • ako sa vyvarovať chybám pri tvorbe biznis projektu, na čo myslieť, na čo nezabudnúť
  • príklady úspešnej podnikateľskej praxe cez o.z.

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Marcela Václavková Konrádová - ako konzultantka sa podieľala na vzniku mnohých občianskych združení, je riaditeľkou o.z. Prístav nádeje, pracuje ako sociálny a biznis kouč, lektorka, redaktorka Dalito sk., autorka 7 kníh a ebooku Objav nové možnosti.

KEDY

17.9.2019

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Podnikateľský inkubátor

Rudohorská 33 - Sásová

974 11 Banská Bystrica

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 16.9.2019, do 13:00 hod.


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.