1_b.png

Obchodné právo v kocke

3.5.-Obchodné-právo-v-kocke_cover.jpg

 

Podnikatelia, prinášame vám stručný prehľad o vybraných inštitútoch obchodného práva s dôrazom na praktické otázky zmluvného práva a niektoré daňové súvislosti.

DOZVIETE SA

3.5. 2022 Obchodné zmluvy

 • konanie podnikateľa (štatutárne orgány, prokuristi, zamestnanci – rozsah konania a zákonné limity)
 • uzatváranie zmlúv (pripomienkovanie zmlúv, predzmluvná zodpovednosť za škodu, dôvernosť rokovaní)
 • plnenie zmluvy (splnenie záväzku a omeškanie s plnením)
 • zánik zmluvy (odstúpenie a výpoveď zmluvy, základné rozdiely a právne následky)
 • zmluvná pokuta
 • ručenie

4.5. 2022 Zmluvné škody a pokuty

 • náhrada škody (predpoklady zodpovednosti za škodu, uplatnenie náhrady škody voči štatutárnemu orgánu a vo vzťahu k obchodným partnerom)
 • zmluvná úprava práv a povinností s ohľadom na vznik škody a bezdôvodného obohatenia
 • kúpna zmluva (podstatné náležitosti a špecifiká podľa obchodného práva)
 • vybrané aspekty kúpnej zmluvy (práva a povinnosti zmluvných strán, zodpovednosť za vady a záruka za akosť)
 • diskusia zmluvná pokuta
 • ručenie

5.5. 2022 Transferové oceňovanie

 • zmluvné vzťahy medzi závislými osobami – právne a daňové súvislosti
 • princíp nezávislého vzťahu a transferové oceňovanie
 • vedenie dokumentácie o transferovom oceňovaní (povinný rozsah dokumentácie a upozornenie na vybrané riziká a povinnosti)
 • dôležité termíny na splnenie povinností

VÁŠ LEKTOR JE

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M. - advokát, člen Slovenskej advokátskej komory a partner advokátskej kancelárie KOČIŠ & PARTNERS s.r.o.. Vo svojej odbornej praxi sa intenzívne zameriava najmä na obchodné a daňové právo, právo nehnuteľností, medicínske právo a problematiku ochrany osobných údajov. Zároveň sa venuje lektorskej činnosti, pravidelne publikuje v domácich a zahraničných periodikách. V roku 2015 vo vydavateľstve Wolters Kluwer publikoval monografiu „Úvod do práva transferového oceňovania“, ktorá sa ako prvá publikácia na Slovensku venuje právnym aspektom transferového oceňovania.

KEDY

3. – 5.5. 2022

9:00 – 13:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 29.4. 2022 do 12:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne. Adresy nájdete TU.
 • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na emaily príslušného regiónu uvedeného v sekcii KONTAKT nižšie

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk,  adresa

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené