1_b.png

Novinky v Sociálnej poisťovni

23.6.-Novinky-v-Sociálnej-poisťovni_cover.jpg

 

Komunikujte so Sociálnou poisťovňou jednoduchšie! Od 1. júna prichádza k rôznym zmenám, ktoré uľahčia život ich klientov. Povieme si, čo je elektronický účet poistenca, ako bude fungovať elektronická PN či ako to je s odvodmi pre SZČO.

ČO SA DOZVIETE

  • Zmeny v elektronickej komunikácii so SP od 1. júna 2022
  • Čo je elektronický účet poistenca
  • Ako funguje elektronická PN 
  • Ako a kedy sa platí poistné na kurzarbeit (skrátená práca)
  • Poistné pre SZČO v roku 2022
  • Ktoré chyby pri mesačných výkazoch robia zamestnávatelia najčastejšie

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR

JUDr. Anna Burdová, PhD. - právnik pobočky, poskytuje právne služby pre jednotlivé odbory pobočky.

Mgr. Peter Adamkovič - vedúci oddelenia registra, odboru poistného. Má na starosti správu registra zamestnancov, zamestnávateľov, vysielanie zamestnancov do zahraničia. Pracuje v SP od roku 1995.

KEDY

23.6. 2022

09:00 - 12:00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 20.06.2022 do 16.00 hod.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne. Adresu nájdete TU 
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 odošlite na emaily príslušného regiónu uvedeného v sekcii KONTAKT nižšie

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk, adresa

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky nad 3 roky od založenia podniku

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 2.4 Podpora stimulovania podnikateľov zo znevýhodnených sociálnych skupín Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci 2.3. Podpora rozvoja alternatívnych foriem podnikania, 1.6 Inkubačný program, 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Podujatia

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené