1_b.png

Nová povinnosť obchodných spoločností – „konečný užívateľ výhod“

24_10_Nová povinnosť obchodných spoločností_RP TT(FB cover).jpg

 

Máte už zapísaného konečného užívateľa výhod v obchodnom registri? Termín povinného zápisu, ktorý majú obchodné spoločnosti, sa blíži. Na našom seminári budeme hovoriť o tom, aké sú vaše povinnosti a s tým súvisiace termíny.

ČO SA DOZVIETE

  • čo znamená pojem „konečný užívateľ výhod“
  • prečo je potrebné vykonať zápis konečných užívateľov výhod do Obchodného registra Slovenskej republiky
  • aké sú lehoty, sankcie za nesplnenie povinnosti, poplatky a súvisiace povinnosti
  • ako zrealizovať zápis konečného užívateľa
  • aký je rozdiel medzi zápisom do obchodného registra a registrom partnerov verejného sektora

VÁŠ LEKTOR

Mgr. Matej Haršány – advokát s viacročnou praxou. Pôsobí ako advokát a konateľ advokátskej kancelárie a špecializuje sa na poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného a občianskeho práva. V rámci svojej praxe dlhodobo poskytuje poradenstvo malým a stredným podnikateľom.

KEDY

24.10.2019

9:00 - 13:00 hod.

KDE

Aquapolis Business Centrum

Piešťanská 3

917 01 Trnava

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 21.10.2019 do 24.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.